تعداد مطلب:9

قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلا...

1398/04/22

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جم...

1398/04/05

ادامه

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های...

1398/04/02

ادامه

قانون حفاظت از خاک در روزنامه رسمی منتشر شد.
قانون حفاظت از خاک در روزنامه رسمی منتشر شد.

1398/04/01

ادامه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از...

1398/03/29

ادامه

قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم...

1398/03/29

ادامه

قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ش...

1398/03/01

ادامه

قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/01/19

ادامه

قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین