صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال دوم
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
طرح انتزاع سازمان ...

1398/09/03

ادامه

شفافیت

بیشتر