صفحه اصلی » نماینده » دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
نطق غلامرضا منتظری تاریخ 1399-04-01
نطق غلامرضا منتظری تاریخ 1399-04-01

1399/09/24

ادامه

نطق غلامرضا منتظری تاریخ 1399-03-07
نطق غلامرضا منتظری تاریخ 1399-03-07

1399/09/24

ادامه

شفافیت

بیشتر