صفحه اصلی » نماینده » دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-04-25
نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-04-25

1399/09/22

ادامه

نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-11
نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-11

1399/09/22

ادامه

نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-11
نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-11

1399/09/22

ادامه

نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-07
نطق محمدرضا دشتی اردکانی تاریخ 1399-03-07

1399/09/22

ادامه

شفافیت

بیشتر