صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-05-29
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-05-29

1399/09/22

ادامه

نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-04-03
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-04-03

1399/09/22

ادامه

نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-03-07
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1399-03-07

1399/09/22

ادامه

نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1398-01-27
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1398-01-27

1398/02/28

ادامه

نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1397-12-08
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1397-12-08

1398/02/28

ادامه

نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1397-06-14
نطق سیدمرتضی خاتمی تاریخ 1397-06-14

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون