صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07

1397/12/05

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07

1397/12/05

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-11-07

1397/12/05

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-10-19
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1397-10-19

1397/12/05

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-12-02
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-12-02

1397/09/10

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-11-03
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-11-03

1397/09/10

ادامه

نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-05-31
نطق عبدالرضا عزیزی تاریخ 1396-05-31

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون