صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1398-01-25
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1398-01-25

1398/02/29

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-12-05
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-12-05

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-12-04
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-12-04

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-07
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-07

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-07
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-07

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-02
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-02

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-02
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-11-02

1397/12/06

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-08-02
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-08-02

1397/09/10

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-08-02
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-08-02

1397/09/10

ادامه

نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-07-29
نطق سیدمهدی مقدسی تاریخ 1397-07-29

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون