صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1396-04-14
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1396-04-14

1398/05/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-26
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-26

1398/02/28

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-14
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-14

1398/02/28

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-08
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-08

1397/12/11

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-07
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-07

1397/12/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-07
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-07

1397/12/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-11-14
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-11-14

1397/12/05

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-08-14
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-08-14

1397/09/05

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-06-13
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-06-13

1397/09/05

ادامه

نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-05-07
نطق علی اکبری(شیراز) تاریخ 1397-05-07

1397/09/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون