صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم مجلس شورای اسلامی
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-21
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-21

1398/02/28

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-11
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-11

1398/02/28

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-06
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-06
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30

1397/12/05

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30

1397/12/05

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-30

1397/12/05

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-14
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-14

1397/12/05

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-14
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-11-14

1397/12/05

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-08-27
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-08-27

1397/09/10

ادامه

نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-07-04
نطق محمد دهقانی نقندر تاریخ 1397-07-04

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین