مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » قانون گذاری
 

دستور کار  جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/18-
دستور کار جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/15-
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/07/14-
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور  جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/10-
دستور جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/08-
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار  جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/04-
دستور کار جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/03-
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
1397/07/01-دکتر لاریجانی در مراسم معارفه میرمحمدصادقی به عنوان معاون جدید قوانین؛
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/01-
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
1397/06/31-
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
1397/06/14-
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
1397/06/13-
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
1397/06/08-
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
1397/06/07-
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
1397/06/06-
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
1397/06/04-
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/05/30-
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
آغاز جلسه علنی  روز دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97
1397/05/29-
آغاز جلسه علنی روز دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97
آغاز جلسه علنی ۲۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی
1397/05/28-
آغاز جلسه علنی ۲۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی
دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفدم مرداد97
1397/05/17-
دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفدم مرداد97