مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی مشروح مذاکرات مجلس 1 <p>مشروح مذاکرات مجلس</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmh5VTJMZnlyOEd4TVhad0RmTDlZeSUyYg==/مشروح-مذاکرات-مجلس-1 15 اسفند 1397 00:11:37 تست <p>خلاصه محتوا</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhjcVR4WDJqJTJmSTJhVXlFZWFZZHBCQg==/تست 3 اسفند 1397 16:59:49 دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس <div> <p>دستور جلسات هفتگی مجلس شورای &nbsp;اسلامی &nbsp;در روزهای &nbsp;شنبه&nbsp;و یکشنبه ( پنجم و ششم آبان ماه ) اعلام شد</p> <div>&nbsp;</div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMWxBNGVRVlNlTjc=/دستور-جلسات-هفتگی-صحن-علنی-مجلس 8 دي 1397 13:17:05 دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه دوم آبان ماه ۹۷ <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه دوم آبان ماه دقایقی قبل به ریاست پزشکیان آغاز شد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVJTJicVJkZHlnNHBsTg==/دستور-جلسه-صحن-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-در-روز-چهارشنبه-دوم-آبان-ماه-۹۷ 15 دي 1397 11:28:06 دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>صحن علنی مجلس در روز سه شنبه اول آبان ماه دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVenJQb0pQYWRONzg=/دستور-کار-صحن-علنی-یکم-آبان-ماه-۹۷-سوال-از-وزیر-جهاد-کشاورزی-در-دستور-کار 15 دي 1397 11:27:25 دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بیست و نهم مهرماه دقایقی قبل به ریاست دکتر لاریجانی آغاز شد.</strong></span></div> <div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeFQlMmJjYnRQWkd3Mw==/دستورکار-صحن-علنی-مجلس-۲۹-مهر-ماه-۹۷-سوال-از-وزیر-نیرو-در-دستور-کار 15 دي 1397 11:33:55 دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی صحن مجلس از روز شنبه بیست و هشتم مهرماه لغایت چهارشنبه دوم آبان ماه &nbsp;اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVM3hKcEpwdERXamQ=/دستور-جلسات-هفتگی-صحن-علنی-مجلس 16 دي 1397 13:16:22 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روز شنبه بیست و هشتم مهرماه لغایت چهارشنبه دوم آبان ماه &nbsp;اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVJTJmdFRpNkxMYTZNVg==/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:53:49 دستور کار جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>صحن علنی مجلس دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMWRzVyUyYjdRNHFxeQ==/دستور-کار-جلسه-علنی-هیجدهم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 16 دي 1397 13:11:01 دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>صحن علنی مجلس دقایقی قبل به ریاست دکترعلی لاریجانی آغاز شد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVd2pEaXBic21BN1E=/دستور-کار-جلسه-علنی-پانزدهم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 16 دي 1397 13:13:24 دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی مجلس شورای &nbsp;اسلامی &nbsp;در روزهای &nbsp;یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ( پانزدهم، هفدهم و هیجدهم مهرماه ) اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVODVOQjdkVGd6VGo=/دستور-جلسات-هفتگی-صحن-علنی-مجلس 16 دي 1397 13:15:52 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روز شنبه چهاردهم مهرماه لغایت چهارشنبه هیجدهم مهرماه اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNmU0MVVQdFBuTkM=/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:54:14 دستور جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درروزسه شنبه دهم مهرماه دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMXVaUWNRcW9UTSUyZg==/دستور-جلسه-علنی-دهم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 10 مهر 1397 11:49:07 دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی &nbsp;درروز یکشنبه، هشتم مهرماه &nbsp;دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeDlDdmp2TjFtS3g=/دستور-کار-جلسه-علنی-هشتم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 8 مهر 1397 16:13:49 دستور کار جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، چهارم مهرماه دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMGd4aFl6cXRiSGs=/دستور-کار-جلسه-علنی-چهارم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 8 مهر 1397 16:14:23 دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، سوم مهرماه دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVd0R3Z1djRnNqaGU=/دستور-کار-جلسه-علنی-سوم-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 8 مهر 1397 16:15:04 استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتصاب حسین میرمحمد صادقی به عنوان معاون جدید قوانین مجلس، بر استفاده از ظرفیت اساتید حقوقدان دانشگاهی در این معاونت تاکید کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNTYlMmZCJTJmd1BzWmpN/استفاده-از-ظرفیت-اساتید-حقوقدانان-و-دانشگاهیان-در-معاونت-قوانین-ضروری-است 2 مهر 1397 14:36:34 آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی &nbsp;در روز یکشنبه، اول مهرماه آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNVNsU2REU0FtZzM=/آغاز-جلسه-علنی-اول-مهرماه-مجلس-شورای-اسلامی 1 مهر 1397 09:23:03 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس <div> <p>دستورجلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سی و یکم شهریورماه لغایت چهارشنبه چهارم مهرماه 97اعلام شد&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMndQT1V4RkZjZEM=/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:55:03 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی <p>دستور کارجلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (یکم، سوم &nbsp;و چهارم مهرماه 97 ) اعلام شد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNVNvbmJLZmN4eE0=/دستور-هفتگی-مجلس-شورای-اسلامی 2 مهر 1397 14:19:36 آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس <p>نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 شهریور) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 18 دقیقه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز به کارکرد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVODBVNU5CJTJmb3Bjag==/آغاز-جلسه-علنی-چهاردهم-شهریور-مجلس 14 شهريور 1397 10:37:01 آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار <p><strong>جلسه علنی &nbsp;مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه سیزدهم شهریورماه&nbsp;آغاز بکار کرد</strong></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVN3h2VXFtU3lNbk4=/آغاز-جلسه-علنی-سیزدهم-شهریور-ماه-مجلس-سوال-از-وزیر-فرهنگ-در-دستور-کار 13 شهريور 1397 08:45:07 دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی <p>دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، 11، 13 و 14 شهریور ماه 97 اعلام شد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVOFVQUkNxUGJPcE8=/دستور-کار-جلسات-علنی-مجلس-شورای-اسلامی 12 شهريور 1397 08:00:23 دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی&nbsp;کمیسیون&#8204;ها &nbsp;از روز&nbsp;شنبه 10/6/1397 لغایت چهارشنبه 14/6/1397 اعلام شد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeG1sUHUzd09QNDY=/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:57:23 آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس <p><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه 97 &nbsp;دقایقی قبل به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.</strong></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVJTJiWmR2JTJiaHk1M1F5/آغاز-جلسه-علنی-۷-شهریور-ماه-مجلس 7 شهريور 1397 08:43:12 آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ششم شهریورماه 97 &nbsp;به ریاست دکترعلی لاریجانی آغاز شد.</strong></span></div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeFdBNWElMmZodDMzYQ==/آغاز-جلسه-علنی-۶-شهریور-ماه-مجلس-سوال-از-رییس-جمهور-در-دستور 6 شهريور 1397 08:29:50 آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی <p><strong>نمایندگان، امروز یکشنبه چهارم شهریورماه&nbsp;&nbsp;بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان &nbsp;وزیر اقتصاد و دارایی را&nbsp;آغاز کرده اند.</strong></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNUZFdnN3blVYZlg=/آغاز-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-بررسی-طرح-استیضاح-وزیر-اقتصاد-و-دارایی 15 دي 1397 11:35:49 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس <p>دستورجلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم&nbsp;شهریورماه لغایت چهارشنبه هفتم شهریور ماه 97اعلام شد&nbsp;</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVJTJmTTVDRzBmcEVwJTJi/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:55:30 دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس <div> <p>دستورکارجلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (چهارم، ششم و هفتم شهریورماه) اعلام شد.</p> <div>&nbsp;</div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVN1NhVTc4dEJDZzI=/دستور-جلسات-هفتگی-صحن-علنی-مجلس 30 مرداد 1397 21:43:36 آغاز جلسه علنی روز دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97 <div> <div> <div><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description"><strong>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</strong></span></div> </div> </div> <div> <div> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization"> <div itemprop="logo" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</div> </div> </div> </div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVOGlBZjNLR2NDJTJmcg==/آغاز-جلسه-علنی-روز-دوشنبه-بیست-و-نهم-مرداده-ماه-97 15 دي 1397 11:35:17 آغاز جلسه علنی ۲۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی <p dir="RTL">&nbsp;نشست علنی امروز (یکشنبه 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 14 دقیقه،&nbsp;به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز به کار کرد<span dir="LTR">.</span></p> <div>&nbsp;</div> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMUJWVXZCQmlqMVA=/آغاز-جلسه-علنی-۲۸-مردادماه-مجلس-شورای-اسلامی 28 مرداد 1397 10:07:05 دستور جلسات کمیسونهای مجلس <p>دستورجلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روز شنبه بیست و هفتم الی سه شنبه سی ام مرداده ماه 97 اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNnREZ3Exb1lyeTQ=/دستور-جلسات-کمیسونهای-مجلس 1 آبان 1397 10:23:26 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس <p>دستورجلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه بیست و هشتم و دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97 اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVN0JEMXprbTlIb1E=/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-تخصصی-مجلس 15 دي 1397 10:55:43 دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفدم مرداد97 <p>صحن علنی مجلس دقایقی قبل به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVM3dWZFVVcTlNRDc=/دستور-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-روز-چهارشنبه-هفدم-مرداد97 3 شهريور 1397 07:50:33 دستورجلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه شانزدهم مردادماه <p>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNm84MnZWbjlZZFc=/دستورجلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-روز-سه-شنبه-شانزدهم-مردادماه 28 مرداد 1397 12:32:34 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه چهاردهم مرداد 97 <p>دستورکار مجلس شورای اسلامی درروز یکشنبه چهاردهم مردادماه اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVM1YxWVF6ZUJTbUo=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-روز-یکشنبه-چهاردهم-مرداد-97 28 مرداد 1397 12:28:22 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس (سیزدهم لغایت هفدهم مرداد ماه 97) <p>دستورجلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روزشنبه (سیزدهم) لغایت چهارشنبه (هفدهم مرداد ماه 97) اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVOEolMmY5UVFWa0NyWg==/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونهای-مجلس-سیزدهم-لغایت-هفدهم-مرداد-ماه-97 15 دي 1397 10:45:53 دستور هفتگی مجلس ( چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مردادماه 97) <p>دستور هفتگی مجلس از تاریخ چهاردهم لغایت هفدهم مرداد 97 اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVenZ0QTBSNGRNbTM=/دستور-هفتگی-مجلس--چهاردهم-شانزدهم-و-هفدهم-مردادماه-97 28 مرداد 1397 12:19:29 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 10 مرداد 97 <p>جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVN1JKeXdnb010S1g=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-10-مرداد-97 28 مرداد 1397 12:27:15 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 9 مرداد 97 <p>جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeWw3ZmpGYVZHNWU=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-9-مرداد-97 28 مرداد 1397 12:38:28 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 7 مرداد 97 <p>جلسه علنی امروز ( یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 18 دقیقه به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 235 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNll0dU9zMGg5emU=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-7-مرداد-97 3 شهريور 1397 07:51:22 دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها <p>&nbsp;دستورجلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روز شنبه ششم لغایت چهارشنبه دهم مرداد ماه اعلام شد</p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 85%">&nbsp;</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVOWIlMmY4SXdzb21ucQ==/دستور-جلسات-هفتگی-کمیسیونها 15 دي 1397 10:57:49 دستور هفتگی مجلس (هفتم، نهم و دهم مردادماه 97) <p>دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی &nbsp;در روزهای هفتم، نهم و دهم مرداد ماه 97 اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVN2VtQk9DeFNwbFE=/دستور-هفتگی-مجلس-هفتم-نهم-و-دهم-مردادماه-97 28 مرداد 1397 12:37:59 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه سوم مردادماه97 <p>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNEdxNjlibGJtJTJieA==/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-در-روز-چهارشنبه-سوم-مردادماه97 28 مرداد 1397 12:39:49 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه دوم مرداده ماه 97 <p>آغاز جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی/ سوال از وزیر نفت در دستور</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVJTJiT3FJc3klMmZ1Yk50/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-در-روز-سه-شنبه-دوم-مرداده-ماه-97 3 شهريور 1397 07:56:15 آغاز جلسه علنی سی و یکم تیرماه مجلس شورای اسلامی/ سوال از وزیر اطلاعات در دستور <p>جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سی ویکم تیرماه دقایقی قبل آغاز به کار کرد</p> <div col-md-12="" col-sm-18="" col-xs-36=""> <div left=""> <div itemprop="publisher" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization" style="box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 38.6100387573242px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVeXZNcU0zM1BGMlU=/آغاز-جلسه-علنی-سی-و-یکم-تیرماه-مجلس-شورای-اسلامی-سوال-از-وزیر-اطلاعات-در-دستور 3 شهريور 1397 07:52:22 دستور هفتگی مجلس <p>دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روز های سی و یکم تیرماه، دوم و سوم مردادماه 97 اعلام شد</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMzV2a3h6OWw2UUQ=/دستور-هفتگی-مجلس 28 مرداد 1397 12:44:38 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه 97 <p>عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز جلسه غیر علنی مجلس برای اخذ نظر نمایندگان درباره طرح دو فوریتی برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور خبرداد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdDRjl1bnFwSE8xMG9IM0RuSXNjR3o=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-در-روز-چهارشنبه-سیزدهم-تیرماه-97 28 مرداد 1397 12:42:33 دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوازدهم تیرماه 97 <p>نشست علنی امروز (سه&zwnj;شنبه 12 تیرماه) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 11 و 37 دقیقه به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdDRjl1bnFwSE8xMU1weTNUaXJ1VG0=/دستور-کار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-روز-سه-شنبه-دوازدهم-تیرماه-97 3 شهريور 1397 07:54:10 دستورکار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه دهم تیرماه97 <p>نشست علنی امروز (یکشنبه 10 تیرماه) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 26 دقیقه به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز به کار کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdDRjl1bnFwSE8xNUlZYjJTdFdpSUE=/دستورکار-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-در-روز-یکشنبه-دهم-تیرماه97 3 شهريور 1397 08:38:03