مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdWJTJiJTJiUUlYejhZVEp5VHFuJTJmamI0WjA=/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران 5 شهريور 1396 08:25:55 سیاست‌های کلی نظام در مورد حمل و نقل https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlTaFlCMW51OHF0ag==/سیاستهای-کلی-نظام-در-مورد-حمل-و-نقل 10 خرداد 1395 12:17:13 سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع طبیعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlRN3BSU3lhd0NVcw==/سیاستهای-کلی-نظام-در-مورد-منابع-طبیعی 10 خرداد 1395 12:18:32 سیاست‌های کلی نظام در مورد بخش معدن https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlTME83MnE4b0lPNg==/سیاستهای-کلی-نظام-در-مورد-بخش-معدن 10 خرداد 1395 12:20:44 لایحه بودجه 95 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlmTk05N2NWdlNINQ==/لایحه-بودجه-95 5 خرداد 1395 15:09:14 لایحه بودجه 95 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlaSVZ4SWl6ZjBPSA==/لایحه-بودجه-95 5 خرداد 1395 15:08:41 قانون بودجه 94 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHllb0E2Wk5zTDNudg==/قانون-بودجه-94 5 خرداد 1395 15:16:36 لایحه بودجه 94 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlVTEFPMVNBQkdqbA==/لایحه-بودجه-94 5 خرداد 1395 15:31:03 لایحه بودجه ۹۳ https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlhYmo0UmgyVkJSTw==/لایحه-بودجه-۹۳ 5 خرداد 1395 15:43:31 لایحه بودجه 92 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlXS1liQktFYnNqeg==/لایحه-بودجه-92 5 خرداد 1395 16:19:31 سیاست های کلی برنامه سوم توسعه https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlkalVDSlhJJTJmZ3Ri/سیاست-های-کلی-برنامه-سوم-توسعه 5 خرداد 1395 16:32:54 سیاست‌های کلی نظام در مورد انرژی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlVenU3TlhVTWxNOQ==/سیاستهای-کلی-نظام-در-مورد-انرژی 10 خرداد 1395 13:04:55 قانون بودجه 90 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlWWXA4ZWhjZnc1aw==/قانون-بودجه-90 9 خرداد 1395 10:49:54 قانون محاسبات عمومی کشور https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlhdWNCdmFyaTZGJTJm/قانون-محاسبات-عمومی-کشور 10 خرداد 1395 13:40:40 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlZYUIzNWlsbnBtQQ==/قانون-تشکیلات-وظایف-و-انتخابات-شوراها 5 خرداد 1395 20:26:20 قانون بودجه 89 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlaaWFKQUc5dnlkSg==/قانون-بودجه-89 5 خرداد 1395 11:36:25 قانون انتخابات ریاست جمهوری https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlYQ3ZKaENnN3F1Yw==/قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری 5 خرداد 1395 11:36:25 لایحه هدفمند کردن یارانه ها https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHliZWxBVE5RTjZWWA==/لایحه-هدفمند-کردن-یارانه-ها 5 خرداد 1395 11:36:25 قانون اساسی عراق- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlhVnNneDQ2Ynl1eg==/قانون-اساسی-عراق--فارسی 5 خرداد 1395 11:55:48 قانون اساسی افغانستان- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlRcFF6eGxDR0ltUw==/قانون-اساسی-افغانستان--فارسی 5 خرداد 1395 11:57:10 قانون اساسی پادشاهی مراکش- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlicnRaVFkyTTl5dw==/قانون-اساسی-پادشاهی-مراکش--فارسی 5 خرداد 1395 11:58:04 قانون اساسی کانادا- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlYaVRnRXRGbWdnWA==/قانون-اساسی-کانادا--فارسی 5 خرداد 1395 11:59:15 قانون اساسی نیجر- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlWV2RMRXdZRU0yRg==/قانون-اساسی-نیجر--فارسی 5 خرداد 1395 12:00:02 قانون اساسی جمهوری عربی مصر- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlkOFpvSU96JTJmZ0t2/قانون-اساسی-جمهوری-عربی-مصر--فارسی 5 خرداد 1395 12:01:25 قانون اساسی لبنان - فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlVSVlXcGhVRUVzVQ==/قانون-اساسی-لبنان---فارسی 8 خرداد 1395 08:57:37 قانون اساسی کویت - فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlXTlIwazZRaERUMg==/قانون-اساسی-کویت---فارسی 5 خرداد 1395 12:02:56 قانون اساسی کره - فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHljalkyZjZ4MzRJVQ==/قانون-اساسی-کره---فارسی 5 خرداد 1395 12:03:56 قانون اساسی کرواسی- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlUYiUyYjhKcHpHWmhU/قانون-اساسی-کرواسی--فارسی 5 خرداد 1395 12:04:50 قانون اساسی فرانسه - فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlZTE1WNjNncFlMZw==/قانون-اساسی-فرانسه---فارسی 5 خرداد 1395 12:05:29 قانون اساسی سوئیس- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlXWCUyYk9HMGxaMHUw/قانون-اساسی-سوئیس--فارسی 5 خرداد 1395 12:06:20 قانون اساسی سوریه- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlaJTJmU1k4eXBWY1RW/قانون-اساسی-سوریه--فارسی 5 خرداد 1395 12:06:55 قانون اساسی ژاپن- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlTQlcyNHNDVW9mJTJm/قانون-اساسی-ژاپن--فارسی 5 خرداد 1395 12:07:21 قانون اساسی رومانی- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlTVU1QRXJIcWphUA==/قانون-اساسی-رومانی--فارسی 5 خرداد 1395 12:08:03 قانون اساسی تایلند- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlWd3pLS01nSTlmNg==/قانون-اساسی-تایلند--فارسی 5 خرداد 1395 12:09:15 قانون اساسی تاجیکستان- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlXZlJ0Wjd0Tlk1Vg==/قانون-اساسی-تاجیکستان--فارسی 5 خرداد 1395 12:09:46 قانون اساسی ایتالیا- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlRc3RydjM2UndvUg==/قانون-اساسی-ایتالیا--فارسی 5 خرداد 1395 12:10:18 قانون اساسی فلسطین- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlmQ2dZMWl3YnZFWA==/قانون-اساسی-فلسطین--فارسی 5 خرداد 1395 12:10:47 قانون اساسی اندونزی- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlZMkZ4eVRhTXZleQ==/قانون-اساسی-اندونزی--فارسی 5 خرداد 1395 12:11:17 قانون اساسی الجزایر- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHljZG1NJTJiNkdYT0du/قانون-اساسی-الجزایر--فارسی 5 خرداد 1395 11:54:23 قانون اساسی آمریکا- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlRJTJidTVDT0ZLZGtQ/قانون-اساسی-آمریکا--فارسی 5 خرداد 1395 12:16:01 قانون اساسی اسپانیا- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlhTFFRb1pLJTJiSmdS/قانون-اساسی-اسپانیا--فارسی 5 خرداد 1395 12:12:55 قانون اساسی فنلاند- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHliSGRqUGFhN2h4Yw==/قانون-اساسی-فنلاند--فارسی 5 خرداد 1395 12:13:31 قانون اساسی کشور آلمان- فارسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlZSGlqcHlYS0dkMg==/قانون-اساسی-کشور-آلمان--فارسی 5 خرداد 1395 12:14:22 قانون اساسی کشور تبت ( انگلیسی) https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlSQnE1ZTNpVmZ5aw==/قانون-اساسی-کشور-تبت--انگلیسی 5 خرداد 1395 12:14:58 قانون چهارم https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlUQkMlMmZ6cnpsUWxM/قانون-چهارم 5 خرداد 1395 11:36:25 قانون انتخابات مجلس https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlXeVdlWWZMTkplZA==/قانون-انتخابات-مجلس 5 خرداد 1395 11:36:25 قانون دوم https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlkMVh6R1BwNnRzNA==/قانون-دوم 5 خرداد 1395 11:36:25 سند چشم انداز بیست ساله https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlZWkZ0ZGVOZFBXbA==/سند-چشم-انداز-بیست-ساله 5 خرداد 1395 11:36:25 قانون اساسی جمهوری اسلامی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHlaUHB6WjBVelMlMmIw/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی 5 خرداد 1395 11:36:25 لایحه بودجه ٨٧ https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmklMmZNaHJhajZGaHljSk9YSWQ1JTJmWUklMmY=/لایحه-بودجه-٨٧ 5 خرداد 1395 11:36:25