مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی اصل 90 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVDhXZ21mZWJhWEI=/اصل-90 23 دي 1397 14:15:22 امنیت ملی و سیاست خارجی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVFg2RDkxTzhoTkc=/امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 23 دي 1397 14:15:29 برنامه، بودجه و محاسبات https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUkpoRUlCRWRuaFo=/برنامه-بودجه-و-محاسبات 23 دي 1397 14:15:37 انرژی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVFhYcEk3bmpMSzg=/انرژی 23 دي 1397 14:15:41 شوراها و امور داخلی کشور https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUmFaSTc1Y29HcTM=/شوراها-و-امور-داخلی-کشور 23 دي 1397 14:15:46 بهداشت و درمان https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoYXpZSmxaekkwTEY=/بهداشت-و-درمان 23 دي 1397 14:15:50 صنایع و معادن https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoWFdoVU5mJTJibFNYYw==/صنایع-و-معادن 23 دي 1397 14:15:56 عمران https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoYzI4OTM1NWNkVHE=/عمران 23 دي 1397 14:15:59 تدوین آیین نامه داخلی مجلس https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoWEVhNVp2R1dhT0w=/تدوین-آیین-نامه-داخلی-مجلس 23 دي 1397 14:16:06 حمایت از تولید ملی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUmFEaDFtaTRQJTJiSQ==/حمایت-از-تولید-ملی 23 دي 1397 14:16:11 اجتماعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoU2s2bnVVOXpTWHQ=/اجتماعی 23 دي 1397 14:16:14 اقتصادی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMHRzZ29qSVFmeTk=/اقتصادی 23 دي 1397 14:16:18 قضایی و حقوقی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNXpnangwbWhrM0k=/قضایی-و-حقوقی 23 دي 1397 14:16:22 فرهنگی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNjhyMWRiRCUyZjhDJTJm/فرهنگی 23 دي 1397 14:16:27 کشاورزی، آب و منابع طبیعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNVVBdWZzYzNXdks=/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 23 دي 1397 14:16:32 کمیسیون آموزش و تحقیقات <p>کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یکی از کمیسیون های دائمی مجلس است که طبق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس جهت انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه&#8204;ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است<strong><span dir="LTR">.</span></strong></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNGQzS0RJTUlYalY=/کمیسیون-آموزش-و-تحقیقات 23 دي 1397 14:16:35 کمیسیون آموزش و تحقیقات <p>کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یکی از کمیسیون های دائمی مجلس است که طبق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس جهت انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه&#8204;ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است<strong><span dir="LTR">.</span></strong></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJCJTJiS0Y5VlNNQnFH/کمیسیون-آموزش-و-تحقیقات 23 دي 1397 14:12:53 تحقیق https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJBQmlFaGNmJTJiNkxi/تحقیق 5 دي 1396 10:21:26 اجتماعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJOa2s2cCUyYjElMmY0dk8=/اجتماعی 23 دي 1397 14:12:58 حمایت از تولید ملی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJFSnVUMDZLMmp1bQ==/حمایت-از-تولید-ملی 23 دي 1397 14:13:04 تدوین آیین نامه داخلی مجلس https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNbFBwUjNVV3dHUA==/تدوین-آیین-نامه-داخلی-مجلس 23 دي 1397 14:13:08 کشاورزی، آب و منابع طبیعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEcE85b2klMmI0OEN6/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 23 دي 1397 14:13:14 قضایی و حقوقی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJFY3dWZzRqaiUyZmZZ/قضایی-و-حقوقی 23 دي 1397 14:13:20 فرهنگی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJDZThUd3VuSkh1RQ==/فرهنگی 23 دي 1397 14:13:27 عمران https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJKZ1NGR0Z5Z0RtQQ==/عمران 23 دي 1397 14:13:33 صنایع و معادن https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJPazBiVE5WN1JHUA==/صنایع-و-معادن 23 دي 1397 14:13:37 بهداشت و درمان https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNa0E3Tk5vMUJ3Ng==/بهداشت-و-درمان 23 دي 1397 14:13:42 شوراها و امور داخلی کشور https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEOVNzOEclMmJxJTJmZ3c=/شوراها-و-امور-داخلی-کشور 23 دي 1397 14:13:48 انرژی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJHMk1vb2NsNm0lMmJ4/انرژی 23 دي 1397 14:13:54 برنامه، بودجه و محاسبات https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJBNDY4OEpOcGVQRw==/برنامه-بودجه-و-محاسبات 23 دي 1397 14:13:57 آموزش https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJMcE80eFlnRVRFZA==/آموزش 23 دي 1397 14:14:01 اقتصادی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNZmN2T1VxJTJmeTJt/اقتصادی 23 دي 1397 14:14:07 امنیت ملی و سیاست خارجی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNdE9vdmZGSjZ5dw==/امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 23 دي 1397 14:14:13 اصل 90 https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEVldtTmRzUlppbA==/اصل-90 23 دي 1397 14:14:44 کمیسیون تحقیق https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmcxVEE3Y0VmZ2doeUF1eDJla3dic04=/کمیسیون-تحقیق 22 مرداد 1396 12:07:06 کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmcxVEE3Y0VmZ2doekJoa05kUEJuaFU=/کمیسیون-حمایت-از-تولید-ملی-و-نظارت-براصل-44-قانون-اساسی 22 مرداد 1396 12:04:43 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9ZbWMwR3VjemtjYQ==/کمیسیون-مسکن-و-شهرسازی-و-راه-و-ترابری 5 ارديبهشت 1396 23:18:55 کمیسیون بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9TeG41ZnhWRzBtRA==/کمیسیون-بهزیستی-و-امداد-و-تامین-اجتماعی-و-هلال-احمر 25 فروردين 1396 23:47:15 کمیسیون خاص صنایع دفاع نظامی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9WYzM4JTJidDdPME5s/کمیسیون-خاص-صنایع-دفاع-نظامی 10 دي 1397 11:25:51 کمیسیون اصل 90 قانون اساسی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9ZMENJeVZodkxFUQ==/کمیسیون-اصل-90-قانون-اساسی 10 دي 1397 11:27:54 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات در رابطه با طرح قانونی استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9VeFpWZHhEVHpzVQ==/کمیسیون-مشترک-امور-اداری-و-استخدامی-و-دیوان-محاسبات-در-رابطه-با-طرح-قانونی-استخدامی-کارکنان-مجلس-شورای-اسلامی 22 فروردين 1396 23:16:48 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور(سال دوم) https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9ZUVdER2MzZ0Vrbg==/کمیسیون-شوراها-و-امور-داخلی-کشورسال-دوم 20 فروردين 1396 02:11:55 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9Xa2Y4YllpQ0NWNQ==/کمیسیون-کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 13 اسفند 1395 17:20:44 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmdZR2ZNWk1yJTJmWk9WcFEyYmUwTjFnJTJm/کمیسیون-امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 13 اسفند 1395 17:17:14 تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUOEE2JTJmc3U0RnBESA==/تدوین-آئین-نامه-داخلی-مجلس 23 دي 1397 14:10:22 کشاورزی، آب و منابع طبیعی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUNlQlMmZOdlhNYUhzdw==/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 23 دي 1397 14:10:36 قضایی و حقوقی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUNWloc0ZsZ20yQ0E=/قضایی-و-حقوقی 23 دي 1397 14:10:46 فرهنگی https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUOVNjSUQyWHlyT2o=/فرهنگی 23 دي 1397 14:10:52 عمران https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUelA5QXJ2Rzd0VVA=/عمران 23 دي 1397 14:10:59 صنایع و معادن https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmlKaEhuVHVwQ1hUNXdWV0RVYjZOVjg=/صنایع-و-معادن 23 دي 1397 14:11:06