مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » قانون گذاری

دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار
دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور کار جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس