صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:10

جلسه مشترک اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیسی و قالیباف
جلسه مشترک اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیسی و قالیباف

1396/02/09

ادامه

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان

1395/03/19

ادامه

کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای بهداری، آموزش ، فرهنگ و تحقیقات
کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای بهداری، آموزش ، فرهنگ و تحقیقات

1397/02/26

ادامه

کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی
کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی

1395/03/23

ادامه

کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی
کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی

1395/03/23

ادامه

کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و صنایع در رابطه با طرح قانونی ادغام وزارتین صنایع و صنایع سنگین
کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و صنایع در رابطه با طرح قانونی ادغام وزارتین صنایع و صنایع سنگین

1395/03/23

ادامه

کمیسیون مشترک شوراها وامور داخلی کشور وامور اداری واستخدامی در رابطه با رسیدگی
 به لایحه استخدامی وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک شوراها وامور داخلی کشور وامور اداری واستخدامی در رابطه با رسیدگی به لایحه استخدامی وزارت اطلاعات

1395/03/23

ادامه

کمیسیون مشترک نفت و امور اداری و استخدامی در رابطه با طرح اساسنامه شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی
کمیسیون مشترک نفت و امور اداری و استخدامی در رابطه با طرح اساسنامه شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی

1395/03/23

ادامه

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت
کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت

1395/03/24

ادامه

کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری
کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری

1395/03/24

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون