صفحه اصلی»فراکسیون ها »دوره دهم
تعداد مطلب:35

قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم...

1398/03/29

ادامه

قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ش...

1398/03/01

ادامه

برنامه کاری شماره 1 کمیسیون
برنامه کاری شماره 1 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

گزارشات شماره 3 فراکسیون
گزارشات شماره 3 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 2 فراکسیون
گزارشات شماره 2 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 1 فراکسیون
گزارشات شماره 1 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 3 در فراکسیون
مباحث مطرح شماره 3 در فراکسیون

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 2 در فراکسیون
مباحث مطرح شماره 2 در فراکسیون

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 1 در فراکسیون
مباحث مطرح شماره 1 در فراکسیون

1397/08/29

ادامه

اخبار شماره 3 فراکسیون
اخبار شماره 3 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

اخبار شماره 2 فراکسیون
اخبار شماره 2 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

اخبار شماره 1 فراکسیون
اخبار شماره 1 فراکسیون

1397/08/29

ادامه

بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی
بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی

1396/10/10

ادامه

توسعه روستایی
توسعه روستایی

1396/10/10

ادامه

توسعه صادرات
توسعه صادرات

1396/10/10

ادامه

محیط زیست و توسعه پایدار
محیط زیست و توسعه پایدار

1396/10/10

ادامه

مناطق کمتر توسعه یافته
مناطق کمتر توسعه یافته

1396/10/10

ادامه

توسعه روابط در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی بین ایران و سودان
توسعه روابط در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی بین ایران و سودان

1391/11/03

ادامه

فراکسیون توسعه و بنادر و دریا نوردی
فراکسیون توسعه و بنادر و دریا نوردی

1397/10/04

ادامه

فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار
فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار

1397/10/04

ادامه

فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی
فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی

1397/10/04

ادامه

فراکسیون جمعیت و توسعه
فراکسیون جمعیت و توسعه

1397/10/04

ادامه

فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی
فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی

1397/10/10

ادامه

فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی
فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی

1397/10/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین