صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »نطق و مصاحبه
تعداد مطلب:5

نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1398-03-05
نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1398-03-05

1398/05/08

ادامه

نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1397-12-14
نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1397-12-14

1398/02/28

ادامه

نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1397-03-02
نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1397-03-02

1397/09/10

ادامه

نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1395-10-26
نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1395-10-26

1397/09/10

ادامه

نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1395-10-14
نطق قلی اله قلی زاده تاریخ 1395-10-14

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین