صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »نطق و مصاحبه
تعداد مطلب:6

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1398-03-27
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1398-03-27

1398/05/08

ادامه

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1398-02-17
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1398-02-17

1398/02/28

ادامه

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-04-31
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-04-31

1397/09/05

ادامه

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05

1397/09/05

ادامه

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-04-31
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-04-31

1397/09/05

ادامه

نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05

1397/09/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون