صفحه اصلی»نماینده »دوره دهم مجلس شورای اسلامی
تعداد مطلب:14

نطق عبداله رضیان تاریخ 1398-01-18
نطق عبداله رضیان تاریخ 1398-01-18

1398/02/28

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-12-26
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-12-26

1398/02/28

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-12-06
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-12-06

1397/12/08

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-11-29
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-11-29

1397/12/05

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-11-01
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-11-01

1397/12/05

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-10-30
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-10-30

1397/12/05

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-10-19
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-10-19

1397/12/05

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-02
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-02

1397/09/10

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-02
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-02

1397/09/10

ادامه

نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-01
نطق عبداله رضیان تاریخ 1397-08-01

1397/09/10

ادامه

فعالیت های شماره 3 نماینده
فعالیت های شماره 3 نماینده

1397/08/30

ادامه

فعالیت های شماره 2 نماینده
فعالیت های شماره 2 نماینده

1397/08/30

ادامه

فعالیت های شماره 1 نماینده
فعالیت های شماره 1 نماینده

1397/08/30

ادامه

عبداله رضیان
عبداله رضیان

1397/10/18

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین