پرویز محمدنژادقاضی محله

مشخصات

نام: پرویز نام خانوادگی: محمدنژادقاضی محله حوزه انتخابیه: لنگرود
نام: پرویز
نام خانوادگی: محمدنژادقاضی محله
حوزه انتخابیه: لنگرود
پرویز محمدنژادقاضی محله

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458046!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر