میرمرتضی موسوی ابر بکوه اردبیلی

مشخصات

نام: میرمرتضی نام خانوادگی: موسوی ابر بکوه اردبیلی تاریخ تولد: 1329 حوزه انتخابیه: شوش
نام: میرمرتضی
نام خانوادگی: موسوی ابر بکوه اردبیلی
حوزه انتخابیه: شوش
میرمرتضی موسوی ابر بکوه اردبیلی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
ادرس
Parameter:265837!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر