مهدی کروبی

مشخصات

نام: مهدی نام خانوادگی: کروبی تاریخ تولد: 1316 حوزه انتخابیه: تهران
نام: مهدی
نام خانوادگی: کروبی
حوزه انتخابیه: تهران
مهدی کروبی

نواب رئیس

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265794!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر