مصطفی ناصر

مشخصات

نام: مصطفی نام خانوادگی: ناصر تاریخ تولد: 1330 حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
نام: مصطفی
نام خانوادگی: ناصر
حوزه انتخابیه: زنجان و طارم
مصطفی ناصر

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365199!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر