محمدعلی کریمی

مشخصات

نام: محمدعلی نام خانوادگی: کریمی تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: بجنورد مانه سملقان جاجرم و گرمه
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: کریمی
حوزه انتخابیه: بجنورد مانه سملقان جاجرم و گرمه
محمدعلی کریمی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265796!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر