محمدرضا عباسی فرد

مشخصات

نام: محمدرضا نام خانوادگی: عباسیفرد تاریخ تولد: 1328 حوزه انتخابیه: کوهدشت
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: عباسیفرد
حوزه انتخابیه: کوهدشت
محمدرضا عباسی فرد

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265759!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر