مجید ناصری نژاد

مشخصات

نام: مجید نام خانوادگی: ناصری نژاد حوزه انتخابیه: شادگان
نام: مجید
نام خانوادگی: ناصری نژاد
حوزه انتخابیه: شادگان
مجید ناصری نژاد

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458076!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر