شارلی انویه تکیه

مشخصات

نام: شارلی نام خانوادگی: انویه تکیه حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
نام: شارلی
نام خانوادگی: انویه تکیه
حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
شارلی انویه تکیه

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457851!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر