سید مصطفی سیدهاشمی

مشخصات

نام: سید مصطفی نام خانوادگی: سیدهاشمی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: مراغه عجبشیر سراجو و قلعهچای
نام: سید مصطفی
نام خانوادگی: سیدهاشمی
حوزه انتخابیه: مراغه عجبشیر سراجو و قلعهچای
سید مصطفی سیدهاشمی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365089!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر