سید محمدباقر مهدوی خانوکی

مشخصات

نام: سید محمدباقر نام خانوادگی: مهدوی خانوکی تاریخ تولد: 1309 حوزه انتخابیه: کرمان و راور
نام: سید محمدباقر
نام خانوادگی: مهدوی خانوکی
حوزه انتخابیه: کرمان و راور
سید محمدباقر مهدوی خانوکی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365193!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر