سید رضا زواره‌ای

مشخصات

نام: سید رضا نام خانوادگی: زوارهای تاریخ تولد: 1317 حوزه انتخابیه: تهران
نام: سید رضا
نام خانوادگی: زوارهای
حوزه انتخابیه: تهران
سید رضا زواره‌ای

اعضای هیات رئیسه

دوره دوم_سال چهارم
دوره دوم_سال چهارم

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265715!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر