حسن شاخصی

مشخصات

نام: حسن نام خانوادگی: شاخصی تاریخ تولد: 1339 حوزه انتخابیه: آستانه اشرفیه بندر کیانشهر
نام: حسن
نام خانوادگی: شاخصی
حوزه انتخابیه: آستانه اشرفیه بندر کیانشهر
حسن شاخصی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365091!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر