احمد امیرآبادی فراهانی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: امیرآبادی فراهانی حوزه انتخابیه: قم
نام: احمد
نام خانوادگی: امیرآبادی فراهانی
حوزه انتخابیه: قم
احمد امیرآبادی فراهانی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

اعضای هیات رئیسه

دوره یازدهم_سال اول
دوره یازدهم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457848!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر