صفحه اصلی »نظارت »بانک شوراها و مجامع
تعداد مطلب:46

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 8931 کل کشور
بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 8931 کل کشور

1397/12/28

ادامه

بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

1397/12/28

ادامه

تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته
تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته

1397/12/25

ادامه

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»
بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»

1397/12/22

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

1397/12/20

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

1397/12/19

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

1397/11/30

ادامه

تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشور

1397/11/30

ادامه

گزارش عملکرد 9 ماهه شورای عالی بیمه
گزارش عملکرد 9 ماهه شورای عالی بیمه

1397/11/15

ادامه

گزارش عملکرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو
گزارش عملکرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو

1397/11/15

ادامه

نمایندگان ناظردر هیأت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت انتخاب شدند
نمایندگان ناظردر هیأت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت انتخاب شدند

1397/11/02

ادامه

انتخاب ناظر در هیات عالی گزینش آموزش و پرورش
انتخاب ناظر در هیات عالی گزینش آموزش و پرورش

1397/10/30

ادامه

استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی
استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی

1397/10/09

ادامه

استخراج ردیف های بودجه سال 1397 دستگاههای اجرایی
استخراج ردیف های بودجه سال 1397 دستگاههای اجرایی

1397/10/09

ادامه

انتخاب ناظر کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
انتخاب ناظر کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

1397/10/09

ادامه

انتخاب ناظر در هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
انتخاب ناظر در هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

1397/09/28

ادامه

انتخاب عضو در کمیته اجراء وپیگیری و هماهنگی های لازم جهت حمایت ازانقلاب اسلامی فلسطین
انتخاب عضو در کمیته اجراء وپیگیری و هماهنگی های لازم جهت حمایت ازانقلاب اسلامی فلسطین

1397/09/27

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام

1397/09/25

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر

1397/09/25

ادامه

انتخاب ناظردرشورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری
انتخاب ناظردرشورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری

1397/09/25

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین