صفحه اصلی » نظارت » مغایر یا عدم مغایر با قانون
1395/03/05
0.0 (0)

نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست قوانین ابلاغ شده از سوی رئیس مجلس به روزنامه رسمی

 

در دوره نهم (به علت عدم ابلاغ رئیس جمهور)

 

 

 

 

ردیف

عنوان قانون

تاریخ تصویب

تاریخ ابلاغ 

 به رئیس جمهور

مدت زمان تأخیر رئیس­جمهور

تاریخ ابلاغ

به روزنامه رسمی

(توسط رئیس مجلس)

1          

قانون موافقتنامه  حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

19/02/1391

23/03/1391

14

14/4/1391

2          

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

19/02/1391

24/03/1391

12

11/4/1391

3          

قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

30/02/1391

27/03/1391

14

11/4/1391

4          

قانون افزایش سرمایه جمهوریاسلامیایران در صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی

31/02/1391

23/03/1391

13

11/4/1391

5          

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور

14/04/1391

21/04/1391

12

07/05/1391

6          

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی‌ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)

14/04/1391

04/05/1391

12

21/05/1391

7          

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

01/05/1391

16/05/1391

16

06/06/1391

8          

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

08/05/1391

24/05/1391

14

12/06/1391

9          

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب)ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم  توسعه جمهوری اسلامی ایران

17/05/1391

06/06/1391

15

26/06/1391

10       

قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

21/06/1391

08/07/1391

10

23/07/1391

11       

قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

23/07/1391

01/08/1391

9

15/08/1391

12       

قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

30/07/1391

22/08/1391

15

12/09/1391

13       

قانون الحاق یک تبصره به بند (44) و یک تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

23/08/1391

18/09/1391

17

10/10/1391

14       

قانون رفع موانع اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران سا ختمانی و نحوه مجازات متخلفان

29/09/1391

20/10/1391

33

28/11/1391

15       

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

05/06/1385

(تائید مجمع: 02/10/1391)

14/12/1391

9

28/12/1391

16       

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

03/10/1391

20/10/1391

13

08/11/1391

17       

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

06/10/1391

13/10/1391

8

26/10/1391

18       

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

24/11/1391

12/12/1391

55

11/02/1391

19       

قانون حمایت خانواده

19/12/1391

77263/2

26

20/01/1392

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه تعداد و درصد قوانین ابلاغ شده  به روزنامه رسمی

در سال‌های اول دوره‌های هشتم و نهم

 

 

ردیف

عنوان

سال اول دوره هشتم

سال اول دوره نهم

1           

تعداد قوانین ابلاغ شده به رئیس جمهور

94

53

2           

تعداد  و درصد قوانین ابلاغ شده به روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور

93 (99%)

31 (58%)

3           

تعداد و درصد قوانین ابلاغ شده به روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور در مهلت مقرر

17 (18%)

5 (16%)

4           

تعداد و درصد قوانین ابلاغ شده به روزنامه رسمی توسط رئیس مجلس (به علت عدم ابلاغ رئیس جمهور)

1 (1%)

19 (36%)

نظرات کاربران

Parameter:61520!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین