مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » معاونت قوانین » بانک قوانین » قوانین غیر بالادستی
3/3 (12)
[1394/10/11]

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه  

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه

‌ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می‌گردد:

‌تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای
عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه
زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

‌آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با همکاری وزارت دادگستری و‌وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تاریخ تصویب 1376.4.29

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.5.8


یادداشت ها
Parameter:5165!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار