صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق علی کرد تاریخ 1397-05-07

Kord-Ali-10-228_1-033306-1397-05-07-T.mp4
نطق و مصاحبه علی کرد

نظرات کاربران

Parameter:365407!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content