صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس
358049 1397/08/05
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای  اسلامی  در روزهای  شنبه و یکشنبه ( پنجم و ششم آبان ماه ) اعلام شد

 
 

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

267

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت‌آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (در اجرای ‌ماده(100)آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)

705

514

پیوست1دارد

 1.  

89

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌ نیروهای مسلح(در اجرای ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

جایگزین1

716

100-559

سه پیوست دارد

560-716

 1.  

160

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه ‌معافیت‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی         (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

921

179

971

 1.  

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح‌‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(145) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

710

53

 1.  

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (100) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

673

پیوست1 دارد

461

اصلاحیه1

دارد

 1.  

330

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (141) و همچنین‌ ‌ماده(100) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

683

ــ

 1.  

346

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(100) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

902

758

 1.  

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

جایگزین1 663

101-662

دوپیوست‌و جایگزین1 پیوست2 دارد-

663

 1.  

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن (دراجرای‌ماده(100)آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)

685

513-684

پیوست1 دارد

 1.  

244

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1023

444-1023

پیوست1 دارد

1051

پیوست1 دارد

 1.  

364

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت‌آنها در امر صادرات‌و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (130) و ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه1

965

796-894

964-965

پیوست 1 دارد

994

پیوست 1 و 2 دارد

 1.  

410

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح‌اصلاح‌ماده(3)والحاق‌یک‌ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب(5/3/1394)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی)

1070

974

1090

 1.  

389

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1073

872

1093

 1.  

417

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1095

987

 1.  

113

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

836

124

835

پیوست1 دارد

 1.  

438

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (در اجرای ماده(100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1111

1026

پیوست1 دارد

1135

 1.  

249

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

720

457

719

 1.  

441

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

رد طرح استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده(145) و تبصره (2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1075

1029

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(234) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
 2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)
 3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)
 4. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (164) آیین‌نامه داخلی مجلس )(شماره چاپ 433)
 5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول  بانکی کشور ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)
 6. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ- اصلاحیه148)
 7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مال0ی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و... ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ195)
 8. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها (در اجرای ماده(40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1089)
 9. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور  (در اجرای بند(7) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 218)

 

بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم:

1- جناب آقای فرهاد دژپسند جهت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی

2-  جناب آقای محمد شریعتمداری جهت تصدی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3- جناب آقای محمد اسلامی جهت تصدی وزارت راه و شهرسازی

4- جناب آقای رضا رحمانی جهت تصدی وزارت صنعت ، معدن و ت

 •  

انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان

انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392)

انتخاب دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات (موضوع ماده (1) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385)

انتخاب دو نفر به ‌نمایندگی از طرف هر قوه به انتخاب و معرفی ‌مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ‌شورای‌نظارت‌برسازمان‌صداوسیمای جمهوری ‌‌اسلامی ‌ایران (موضوع بند 3 ‌ماده(1) قانون‌نحوه اجرای‌اصل(175) قانون‌اساسی‌ در بخش نظارت مصوب‌ 1/7/1369)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای اقتصاد (موضوع جزء (2) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب یک‌نفرنماینده به‌‌معرفی‌کمیسیون‌بهداشت‌و‌درمان و ‌انتخاب ‌مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورایعالی‌ نظام ‌پرستاری (موضوع بند"ب" ماده (5) قانون ایجاد‌ سازمان نظام‌ پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380)

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع بند(9) الحاقی ماده (3)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 17/1/1376)

 

 
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین

 

----------------------------------------

ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

ماده 3- به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.

----------------------------------------

ماده (1) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385)

ماده ۱ - به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :

- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.

- وزیر آموزش و پرورش.

- وزیر بازرگانی.

- فرمانده نیروی انتظامی‌.

- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌ به عنوان ناظر.

- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران به عنوان ناظر.

- نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

----------------------------------------

 

 

 
 
 
 

نظرات کاربران

Parameter:358049!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون