صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
394000 1397/12/19
0.0 (0)

گزارش شماره 1

بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

در این سلسله گزارش ها لایحه بودجه سال 1398 کل کشور از حیث درآمدها، هزینه ها و کسری بودجه با قوانین بودجه سنوات گذشته مقایسه شده است:

 

در گزارش حاضر ارقام درآمدها و هزینههای مندرج در لایحه بودجه سال 8931 کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و با قوانین بودجه سالهای گذشته مقایسه شدهاند. هدف اصلی از این مقایسه، بررسی کسری بودجه دولت بوده است. به نظر میرسد که علت اصلی کسری بودجه رویه های نامناسب وصول درآمدها باشد که دولت برای جبران آن به راهکارهایی چون افزایش سهم واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی در منابع عمومی و افزایش درآمدهای اختصاصی متوسل شده است. هرچند در لایحه بودجه سال 8931 کل کشور، هزینه ها در
کاهش یافته است اما به نظر میرسد که با توجه به شرایط موجود » هزینههای اموال و دارایی « و » استفاده از کالاها و خدمات « فصل کاهش هزینه ها دشوار باشد و بنابراین، بهترین سیاست مقابله با کسری بودجه تلاش برای افزایش درآمدها از طریق اصلاح نظام مالیاتی و لغو معافیتهای مالیاتی و گمرکی است. در گزارش حاضر ابتدا درآمدها و هزینههای دولت و میزان تغییر آنها طی سالهای 8931 تا 8931 بررسی شده و نتایج در جدول شماره 8 ارائه گردیده است:

دریافت فایل گزارش

نظرات کاربران

Parameter:394000!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین