1394/10/11

‌مرجع: وزارت دادگستری - شماره 1806 - تاریخ ابلاغ 57.12.29  


‌مرجع: وزارت دادگستري - شماره 1806 - تاريخ ابلاغ 57.12.29

1357.12.28

‌هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 57.12.28 به استناد ماده يك لايحه قانوني اصلاح
سازمان دادگستري و قانون استخدام‌قضات به پيشنهاد وزير دادگستري كه در جلسه مورخ 1357.12.17 شوراي
انقلاب اسلامي تصويب گرديد پنج نفر آقايان قضات:

‌مهدي سجاديان - فتح‌الله بني‌صدر - دكتر حسن فقيه نخجيري - ميرشمس شهشهاني - سيد هاشم طباطبائي
به عنوان اعضاي اصلي، و آقايان محمد‌هدي و جمال تجملي را به عنوان اعضاي علي‌البدل هيأت تصفيه و اصلاح
تعيين نمودند.***

***>>‌پاورقي: تصويبنامه فوق به موجب تصويبنامه 58.2.24 هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي مندرج در
صفحه 26 اين مجموعه‌اصلاح شده است.<<

Parameter:11371!model&10!print -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار