مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی http://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی آموزش و تحقیقات <p>کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یکی از کمیسیون های دائمی مجلس است که طبق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس جهت انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه&zwnj;ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است<strong><span dir="LTR">.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lckp5MFc0QXdSY2E=/آموزش-و-تحقیقات 5 آذر 1398 10:27:01 کشاورزی، آب و منابع طبیعی <p style="text-align: justify;">کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست&nbsp; براى انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسى مطابق ضوابط&nbsp;آیین &rlm;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل مى شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcVVpTzhyR1JLQTk=/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 4 آذر 1398 16:03:07 فرهنگی <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون فرهنگى براى انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی&nbsp;تشکیل می &rlm;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcmNpcnRRYzZ0ZXE=/فرهنگی 5 آذر 1398 10:28:29 قضایی و حقوقی <p style="text-align: justify;">کمیسیون قضائى و حقوقى براى انجام وظایف محوله در محدوده قضائى و حقوقى مطابق ضوابط&nbsp;آیین&rlm; نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldGg1N0lVbWlvSXc=/قضایی-و-حقوقی 5 آذر 1398 10:29:56 اقتصادی <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط آیین&rlm; نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldExtR0JXWkJ4bDM=/اقتصادی 5 آذر 1398 10:40:09 اجتماعی <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط&nbsp;آیین&rlm; نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lclJCNCUyZmFhbGxWMA==/اجتماعی 5 آذر 1398 10:31:55 حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی <p dir="RTL" style="text-align: justify;">در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش می &rlm;آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه &rlm;اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز بر همین اساس و براى انجام وظایف محوله در حوزه تولید و خصوصی سازی مطابق ضوابط&nbsp;آیین &rlm;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد و هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون&rlm; ها انتخاب خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;"><span dir="RTL">تبصره- هیأت رئیسه مجلس می&zwnj;تواند طرح&zwnj;ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la1VMUiUyYldlWng3TQ==/حمایت-از-تولید-ملی-و-نظارت-بر-اجرای-اصل-44-قانون-اساسی 5 آذر 1398 10:42:37 تدوین آیین نامه داخلی مجلس <p style="text-align: justify;">هر شعبه برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان یک نفر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد براى تشکیل کمیسیون آیین&rlm; نامه داخلى مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین&zwnj;نامه طرح&zwnj;هاى مربوط به اصلاح آیین &rlm;نامه داخلى مجلس را رسیدگى کرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى&rlm; نماید تا مطابق آیین&rlm; نامه مورد بررسى قرار گیرد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbEtSRnhRT0V5aGM=/تدوین-آیین-نامه-داخلی-مجلس 5 آذر 1398 10:32:49 عمران <p style="text-align: justify;">کمیسیون عمران براى انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری&zwnj;ها و دهیاری&zwnj;ها مطابق ضوابط آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می &rlm;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbkdndTZ0Z044ZzM=/عمران 5 آذر 1398 10:44:28 صنایع و معادن <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون صنایع و معادن براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط آیین&rlm; نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laTdIZ1pDRFBDTlU=/صنایع-و-معادن 5 آذر 1398 10:46:18 بهداشت و درمان <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه&rlm;هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط آیین&rlm; نامه داخلی مجلس تشکیل می &rlm;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laFBmN0wlMmZWTkF6Wg==/بهداشت-و-درمان 5 آذر 1398 10:34:19 امور داخلی کشور و شوراها <p style="text-align: justify;">کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری&zwnj;ها و ثبت احوال مطابق ضوابط آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می&zwnj;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lZ1lBS1hUZiUyZk9oSg==/امور-داخلی-کشور-و-شوراها 5 آذر 1398 10:36:02 انرژی <p style="text-align: justify;">کمیسیون انرژى براى انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه&zwnj;هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژی &rlm;هاى نو مطابق ضوابط&nbsp;آیین &rlm;نامه داخلی مجلس تشکیل می &rlm;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lc0pzTHNIOWpMTVk=/انرژی 5 آذر 1398 10:47:40 برنامه، بودجه و محاسبات <p style="text-align: justify;">کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات براى انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط&nbsp;آیین &rlm;نامه داخلی مجلس تشکیل می شود.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره 1- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (45) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:</p> <p style="text-align: justify;">1- نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن.</p> <p style="text-align: justify;">2- رسیدگى به&zwnj;عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می گردد.</p> <p style="text-align: justify;">3- بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان.</p> <p style="text-align: justify;">4- معرفی دو نامزد به&zwnj;عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به&zwnj;عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره 2- برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام های مدیریتی موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.</p> <p style="text-align: justify;">تبصره3- نحوه انتخاب نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای است که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه می&zwnj;شود و به&zwnj;تصویب کمیسیون آیین&zwnj;نامه داخلی می&zwnj;رسد.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lamI2UnByT2MyN1U=/برنامه-بودجه-و-محاسبات 5 آذر 1398 10:50:54 امنیت ملی و سیاست خارجی <p style="text-align: justify;">کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى براى انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط آیین&rlm; نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می &rlm;شود.</p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbzNhenVUbjB1dE4=/امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 5 آذر 1398 11:28:54 اصل 90 <p dir="RTL" style="text-align: justify;">به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم(90)، کمیسیونی به نام اصل نودم(90) قانون اساسی تشکیل می&zwnj;گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">1- از هرکمیسیون تخصصی یک &zwnj;نفر با معرفی کمیسیون مربوطه</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">2- هشت نفر ازنمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یکسال انتخاب می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: justify;"><span dir="RTL">تبصره 2- اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون&zwnj;های تخصصی مجلس باشند.</span></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcU8lMmJ4TWRqNDBFZQ==/اصل-90 5 آذر 1398 10:49:32 اصل 90 http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVDhXZ21mZWJhWEI=/اصل-90 23 دي 1397 14:15:22 امنیت ملی و سیاست خارجی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVFg2RDkxTzhoTkc=/امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 23 دي 1397 14:15:29 برنامه، بودجه و محاسبات <p dir="RTL" style="text-align: justify;">کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات براى انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط&nbsp;آیین &rlm;نامه داخلی مجلس تشکیل می شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تبصره 1- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (45) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">1- نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">2- رسیدگى به&zwnj;عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می گردد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">3- بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">4- معرفی دو نامزد به&zwnj;عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به&zwnj;عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تبصره 2- برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام های مدیریتی موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">تبصره3- نحوه انتخاب نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای است که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه می&zwnj;شود و به&zwnj;تصویب کمیسیون آیین&zwnj;نامه داخلی می&zwnj;رسد.</p> <div> <div id="ftn1"> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUkpoRUlCRWRuaFo=/برنامه-بودجه-و-محاسبات 30 مهر 1398 11:25:58 انرژی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoVFhYcEk3bmpMSzg=/انرژی 23 دي 1397 14:15:41 شوراها و امور داخلی کشور http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUmFaSTc1Y29HcTM=/شوراها-و-امور-داخلی-کشور 23 دي 1397 14:15:46 بهداشت و درمان http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoYXpZSmxaekkwTEY=/بهداشت-و-درمان 23 دي 1397 14:15:50 صنایع و معادن http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoWFdoVU5mJTJibFNYYw==/صنایع-و-معادن 23 دي 1397 14:15:56 عمران http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoYzI4OTM1NWNkVHE=/عمران 23 دي 1397 14:15:59 تدوین آیین نامه داخلی مجلس http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoWEVhNVp2R1dhT0w=/تدوین-آیین-نامه-داخلی-مجلس 23 دي 1397 14:16:06 حمایت از تولید ملی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUmFEaDFtaTRQJTJiSQ==/حمایت-از-تولید-ملی 23 دي 1397 14:16:11 اجتماعی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoU2s2bnVVOXpTWHQ=/اجتماعی 23 دي 1397 14:16:14 اقتصادی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVMHRzZ29qSVFmeTk=/اقتصادی 23 دي 1397 14:16:18 قضایی و حقوقی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNXpnangwbWhrM0k=/قضایی-و-حقوقی 23 دي 1397 14:16:22 فرهنگی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNjhyMWRiRCUyZjhDJTJm/فرهنگی 23 دي 1397 14:16:27 کشاورزی، آب و منابع طبیعی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNVVBdWZzYzNXdks=/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 13 مرداد 1398 14:36:57 آموزش و تحقیقات <p>کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یکی از کمیسیون های دائمی مجلس است که طبق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس جهت انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه&zwnj;ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است<strong><span dir="LTR">.</span></strong></p> http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhJSW9nZEJWWVlVNGQzS0RJTUlYalY=/آموزش-و-تحقیقات 13 مرداد 1398 10:48:45 اجتماعی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJOa2s2cCUyYjElMmY0dk8=/اجتماعی 23 دي 1397 14:12:58 حمایت از تولید ملی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJFSnVUMDZLMmp1bQ==/حمایت-از-تولید-ملی 23 دي 1397 14:13:04 تدوین آیین نامه داخلی مجلس http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNbFBwUjNVV3dHUA==/تدوین-آیین-نامه-داخلی-مجلس 13 مرداد 1398 14:51:28 کشاورزی، آب و منابع طبیعی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEcE85b2klMmI0OEN6/کشاورزی-آب-و-منابع-طبیعی 23 دي 1397 14:13:14 قضایی و حقوقی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJFY3dWZzRqaiUyZmZZ/قضایی-و-حقوقی 23 دي 1397 14:13:20 فرهنگی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJDZThUd3VuSkh1RQ==/فرهنگی 23 دي 1397 14:13:27 عمران http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJKZ1NGR0Z5Z0RtQQ==/عمران 23 دي 1397 14:13:33 صنایع و معادن http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJPazBiVE5WN1JHUA==/صنایع-و-معادن 23 دي 1397 14:13:37 بهداشت و درمان http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNa0E3Tk5vMUJ3Ng==/بهداشت-و-درمان 23 دي 1397 14:13:42 شوراها و امور داخلی کشور http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEOVNzOEclMmJxJTJmZ3c=/شوراها-و-امور-داخلی-کشور 14 مرداد 1398 09:10:33 انرژی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJHMk1vb2NsNm0lMmJ4/انرژی 23 دي 1397 14:13:54 برنامه، بودجه و محاسبات http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJBNDY4OEpOcGVQRw==/برنامه-بودجه-و-محاسبات 23 دي 1397 14:13:57 آموزش و تحقیقات http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJMcE80eFlnRVRFZA==/آموزش-و-تحقیقات 13 مرداد 1398 09:59:44 اقتصادی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNZmN2T1VxJTJmeTJt/اقتصادی 14 مرداد 1398 09:30:34 امنیت ملی و سیاست خارجی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJNdE9vdmZGSjZ5dw==/امنیت-ملی-و-سیاست-خارجی 23 دي 1397 14:14:13 اصل 90 http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgzMWVOb3Zob1IlMmJEVldtTmRzUlppbA==/اصل-90 23 دي 1397 14:14:44 کمیسیون تحقیق http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmcxVEE3Y0VmZ2doeUF1eDJla3dic04=/کمیسیون-تحقیق 22 مرداد 1396 12:07:06 کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی http://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmcxVEE3Y0VmZ2doekJoa05kUEJuaFU=/کمیسیون-حمایت-از-تولید-ملی-و-نظارت-براصل-44-قانون-اساسی 22 مرداد 1396 12:04:43