مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی

1395/02/21
ارجاع مجدد اصلاحیه قانون سنجش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
ارجاع مجدد اصلاحیه قانون سنجش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع مجدد اصلاحیه قانون سنجش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
نمایندگان مردم در خانه ملت با توجه به وجود برخی ابهامات درطرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، این طرح را برای دومین بارجهت اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع دادند.
1395/03/19
کمیسیون آموزش و تحقیقات
کمیسیون آموزش و تحقیقات
1395/03/19
کمیسیون آموزش و تحقیقات
کمیسیون آموزش و تحقیقات
1395/03/19
کمیسیون آموزش و تحقیقات
کمیسیون آموزش و تحقیقات
1395/03/19
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
1395/03/19
کمیسیون آموزش و تحقیقات
کمیسیون آموزش و تحقیقات
1395/03/19
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
1395/03/19
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
1395/03/19
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
1395/03/22
کمیسیون آموزش وپرورش
کمیسیون آموزش وپرورش
1395/03/22
کمیسیون آموزش وپرورش
کمیسیون آموزش وپرورش
1395/03/22
کمیسیون آموزش وپرورش
کمیسیون آموزش وپرورش
1395/03/22
کمیسیون آموزش، فرهنگ، تحقیقات
کمیسیون آموزش، فرهنگ، تحقیقات
1395/03/22
کمیسیون آموزش، فرهنگ، تحقیقات
کمیسیون آموزش، فرهنگ، تحقیقات
1395/03/22
کمیسیون آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و پرورش
1395/03/22
کمیسیون آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و پرورش
1395/03/22
کمیسیون آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و پرورش
1395/03/23
کمیسیون آموزش وپرورش
کمیسیون آموزش وپرورش
1395/03/23
کمیسیون آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و پرورش
1395/03/23
کمیسیون آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و پرورش