مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره دهم
3/0 (3)

اسداله قره خانی الوستانی  

اسداله قره خانی الوستانی
نام:اسداله ,نام خانوادگی: قره خانی الوستانی
حوزه انتخابیه: علی آباد
عضویت در کمیسیون: انرژی

نقش در کمیسیون: سخنگو

مرتبط

نایب رئیس اول

نائب رئیس دوم

دبیر اول

دبیر دوم

سخنگو

عضو

سایر نمایندگان حوزه انتخابیه

دبیر دوم

خزانه دار

منشی


اسداله قره خانی الوستانی
انرژی
علی آباد
گلستان
Parameter:100836!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها