مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

احمدعلی مقیمی  

احمدعلی مقیمی
نام:احمدعلی,نام خانوادگی: مقیمی
حوزه انتخابیه: بهشهر، نکا و گلوگاه
تاریخ تولد: 1336
محل تولد:بهشهر
میزان رای:57822
کل آرا: 157202
درصد آرا:48/04
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
عضویت در کمیسیون: کمیسیون عمران(سال اول)+کمیسیون عمران(سال دوم)+کمیسیون عمران(سال سوم)+کمیسیون تحقیق(سال اول)+کمیسیون تحقیق(سال چهارم)+کمیسیون تحقیق(سال دوم)+کمیسیون تحقیق(سال سوم)
عضویت در گروههای دوستی:ایران استرالیا+ایران اندونزی+ایران اندونزی+ایران سنگال+ایران کامبوج

نائب رئیس دوم

دبیر دوم

عضو


ایران اکوادر
ایران بولیوی
ایران کلمبیا
بندر لنگه، بستک و پارسیان
فراکسیون اهل سنت
فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون تحقیق(سال اول)
کمیسیون تحقیق(سال چهارم)
کمیسیون تحقیق(سال دوم)
کمیسیون تحقیق(سال سوم)
کمیسیون عمران(سال اول)
کمیسیون عمران(سال دوم)
کمیسیون عمران(سال سوم)
هرمزگان
Parameter:268902!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها